List of Donors

Year 2015-2016

Amit Choudhary 500
Neeraj Agarwal 320
Naveen Maram 150
Milind Zodge 150
Rakesh Choudhary 101
Vijay Sakpal 100
Satish Nachaegari 100
Gopika Kamtekar 90
Sekhar Bhattacharyya 75
Venkat Karande 51
Manjunath Prasad 51
Vikrant Singh 50
Keshav Sarin 50
Gopalakrishna Pai 50
Dinesh Turan 50
Bharath Vasu 50
Surabhi Pandey 30
Prashant Rao 30
Prakash Perla 30
Murty Krothapalli 30
Girish Kalva 30
Anji Pasam 30
Amit Chavan 30
Madhavi Modagugu 10